Rimtek Oy takuuehdot yrityksille 2020

Rimtek Oy myöntää maahantuomalleen laitteille yhden vuoden takuun (mikäli ei ole toisin sovittu). Takuuaika alkaa ostopäivästä, jonka tulee olla mainittu esim. laskussa.

Takuun piiriin kuuluvat takuuaikana ilmoitetut ja takuunantajan toteamat rakenne-, valmistus- ja raaka-aineviat sekä itse tuotteelle tällaisten vikojen aiheuttamat vauriot. Takuun piiriin ei kuitenkaan lueta vikoja tai vaurioita, joiden osoitetaan aiheutuneen tuotteen virheellisestä säilytyksestä, luonnollisesta kulumisesta, tuotteen huolimattomasta, virheellisestä tai käyttöohjeen vastaisesta käsittelystä.

Takuu ei myöskään koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet huollon laiminlyömisestä, muun kuin myyjän tai hänen valtuuttamansa korjaajan suorittamasta korjauksesta tai muusta takuunantajasta riippumattomasta syystä.

Takuun piiriin ei myöskään lueta tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömiä vikoja, kuten pintanaarmuja tai vastaavia. Takuu ei kata henkilövahinkoja tai vahinkoja, jotka takuun piirissä oleva tuote aiheuttaa henkilölle tai toiselle esineelle. Takuun piiriin luettavasta viasta on sen ilmenemisen jälkeen, kohtuullisessa ajassa, ilmoitettava Rimtek Oy:lle. Virhe korjataan kohtuullisessa ajassa asiakkaan toimitettua laite korjattavaksi.

Mikäli laite korjataan asiakkaan luona, matkan aiheuttamat kulut korvaa asiakas.Kohtuullisen ajan arviointiin vaikuttavat esim. vian laatu, varaosien saatavuus, käytettävissä olevan huoltomiehen aikataulut sekä mahdolliset toimenpiteet, joilla on pyritty pienentämään asiakkaalle takuukorjauksen aikana aiheutunutta haittaa.

Takuun piiriin luettavat viat korjataan veloituksetta saattamalla tuote toimintakuntoon. Asiakkaan on kuitenkin toimitettava laite Rimtek Oy:lle. Asiakkaan tuodessa laite takuukorjattavaksi on hänen esitettävä tarvittaessa kuitti tai muu selvitys, joka osoittaa, että tuote on Rimtek Oy:n maahantuoma, sekä sen, ettei takuuaika vielä ole kulunut umpeen. Lisäksi hänen on annettava selvitys vian laadusta ja olosuhteista, jossa vika on syntynyt tai ilmennyt.


RIMTEK OY
Lempäälänkuja 7
FIN-33840 Tampere
Finland